Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelser for handel på ShadowWindows.com

Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne er bindende for dig, og du bør derfor læse dem grundigt, herunder særligt bestemmelserne vedrørende priser, leveringsbetingelser, ansvar, fortrydelsesret og følger af fortrydelse.

  • I tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser gælder købeloven ufravigelige bestemmelser, herunder købelovens mangelsregler om salg til forbrugere.
  • Hvis du har spørgsmål er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
  • Aftalen om salg og levering indgås mellem ShadowWindows og dig.
  • Ordreafgivelse og indgåelse af en aftale forudsætter, at du er fyldt 18 år.
  • Varerne leveres til en adresse efter dit valg i Danmark (dog undtaget Grønland og Færøerne).  

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, salg og leverancer i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne og går forud for eventuelle bestemmelser i kundens ordre eller accept, herunder bestemmelser indeholdt i kundens almindelige betingelser, medmindre SW har erklæret sig indforstået heri. Betingelserne regnes for accepterede ved accept af tilbuddet.

Priser og betaling
Betaling kan både ske med Dankort, Visakort, MasterCard og MobilePay. For bestillinger fra erhverv og offentlige kunder, kan betales med bankoverførsel. Ved kreditkort vil købesummen blive trukket fra dit kreditkort, når vi afsender din ordre. Ved bankoverførsel sker afsendelsen efter din betaling er registreret.

Vi tager ikke kortgebyrer
Du skal betale de til enhver tid vejledende priser, inkl. moms, for varerne som oplyst i denne onlineshop. Pris, eventuelle gebyrer og den samlede købesum, som du skal betale, fremgår altid af din ordre og af vor ordrebekræftelse.

Priserne afgives, ab fabrik Frederikshavn Danmark i DKK eksklusive moms og evt. told og andre afgifter, såfremt anden valuta ikke er aftalt. Priserne er dagspriser og er baseret på samlede leverancer på mest rationelle måde. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for den termin, der er anført med hensyn til acceptfrist af tilbuddet.

Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 3 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, herunder stigning i valutakurser, er SW berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

Kun skriftlige tilbud er bindende og er afgivet under den forudsætning, at debitorforsikring kan opnås. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg og gældende 20 kalender dage fra tilbudsdato. Oplysninger i produktinformationer og prislister er vejledende og kun bindende i den grad et tilbud eller en aftale udtrykkelig henviser til dem. De i tilbud anførte mængder må betragtes som vejledende og uden forbindende. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

Leveringsbetingelser, leveringsmetode og estimat
Levering sker enten med Post Nord, GLS eller danske fragtfirmaer, der forsvarligt kan udføre leveringen. Ved særligt store bestillinger, kører ShadowWindows selv produkterne ud til dig og tilbyder vejledning i forbindelse med brug.

Prisen på levering er 175 kr. + moms for pakning, forsendelse og fragtforsikring.. I tilfælde af at ordren kræver brug af fragtmand er prisen fra 500 kr.

Levering sker på aftalt leveringssted, og risikoen for varen overgår fra SW til køber ved varens levering, aflæsning er kundens ansvar. Køber betaler fragtomkostninger efter aftale.

Ødelagte/manglende dele
Anmeldelse af lækage og lignende må for at blive taget til følge ske skriftligt til chaufføren inden frakørsel, samt uden unødigt ophold skriftligt meddeles til ShadowsWindows på e-mail: project@shadowwindows.com.

Køberen/modtageren af varen skal altid være behjælpelig med aflæsning og stille fornøden assistance til rådighed herfor. Herunder truck eller lignende for købers regning, såfremt dette er nødvendigt.

Køber er ansvarlig for fejl forårsaget af eget og modtagers personale. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader. Intern transport og lagring på byggeplads sker for købers ansvar og risiko.

Modtagelse og lagring af varer skal ske i henhold til glas industriens retningslinjer

Forsinkelser
I tilfælde af forsinket levering er SW forpligtet til at advisere køber herom når indset af SW personale. Det kan ikke rejses erstatningskrav mod sælger om erstatning for direkte eller indirekte omkostninger knyttet til forsinket levering, med mindre dette er skriftlig aftalt mellem køber og sælger. Køber har alene retten til at hæve købet med henvisning til en indtrådt forsinkelse, hvis forsinkelsen overskrider 3 måneder. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før tidligst 30 dage efter aftalt leveringstid. Køber kan dog ikke gøre den nævnte beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en af SW underleverandørers forhold. Køber kan under ingen omstændigheder kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab eller gøre yderligere beføjelser gældende. En. Eventuel forud indgået aftale om at en leverance skal indeholde bod ved forsinket leverance kan maksimalt beløbe sig til 5% af varens nettopris, og maksimalt 0,5% af den forsinkede leverance pr. uge. Ethvert krav om erstatning skal ske med 14 dages varsel før kravet rejses.

I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leverings-tidspunktet, er SW berettiget til at fakturere varen og debitere lagerleje med 8% pr. påbegyndt måned, ligesom SW kan fakturere omkostninger ved eventuel ekstra udkørsel og evt. gøre erstatningskrav gældende. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

Paller, stel, kasser eller anden emballage – som ikke er engangsemballage – er SW’s ejendom med de kvanta, som fremgår af SW’s emballageregnskab. Paller, Stel, kasser eller anden emballage – som debiteres særskilt – vil ikke blive krediteret, med mindre køber indgår særskilt skriftlig aftale med SW om returnering. I givet fald vil returnering altid ske for købers regning og risiko.

Ordrebekræftelse
Når vi modtager din ordre, sender vi dig en ordrebekræftelse via e-mail. Vi vil behandle din ordre hurtigst muligt. Normalt vil du modtage de bestilte varer inden for 10 arbejdsdage.

Enhver ordre, herunder ordrer baseret på tilbud afgivet af SW, skal være skriftligt bekræftet af SW, for at en bindende aftale om leverance er indgået.

Det påhviler køber at eventuelle uoverensstemmelser mellem den af køber afgivne ordre og den modtagne ordrebekræftelse skal meddeles skriftligt til SW straks efter modtagelsen af denne og senest kl. 12:00 dagen efter ordrebekræftelsens datering. Fejl i den afgivne ordre skal ligeledes meddeles SW senest kl. 12:00 dagen efter ordrebekræftelsens datering. Herefter er ordren som dokumentere i bekræftelsen endelig.

Såfremt SW har ydet faglig bistand forud for købet og ikke har modtaget særskilt betaling herfor i form af en rådgivningsydelse, påhviler ansvaret for bestillingen køber og hans rådgiver.

Betalingsbetingelser og købers misligholdelse
Ved leverancer over kr. 50.000 ekskl. Moms. skal betaling ske 50% ved ordre og 50% ved levering. Såfremt SW har ansvaret for indkøring kan 10% af syringsleverancen udestå til den samlede leverance er godkendt. Ved projektets slutfakturering opgøres evt. ekstraarbejder og faktureres efter regning.

Hvor ikke andet er anført og bekræftet på ordre/faktura, skal betaling ske 5 dage netto regnet fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes et rykkergebyr på kr. 100,- samt administration kr. 150.- samt et mora rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning.

Varer er solgt med ejendomsforbehold på det solgte indtil hele købesummen, med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt.

Misligholder køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 6, er SW berettiget til at hæve aftalen, sælge varen for købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. SW kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. Indbetalinger fragår forlods på tilskrevne renter og dernæst ældste saldo.

Montering og servicearbejder
Såfremt der ifølge offentlige eller kundes krav er påbud eller krav som SW må følge i forbindelse med monterings arbejde og service opgaver, er køber forpligtet til at efterkomme disse uden omkostninger for SW.  Montering tilbud fortsættes gennemført i én uafbrudt arbejdsoperation, såfremt SW ønsker det, uanset tidspunkt på døgnet. Inden monteringen foretages skal køber sikre at; 

  • Produkterne er tilgængelige i umiddelbar nærhed af  monteringsstedet, evt. i henhold til sælgers anvisning,
  • De for opgaven nødvendige adgangsforhold (ryddet og rengjort monteringsområde i henhold til evt. anvisninger fra SW) er til stede, herunder fast aftale og plan for eventuel brug av lift/stillads.
  • Fastgørings muligheder i/på bygningen er til stede og bygnings konstruktionen er dimensioneret til at bære de købte produkter.

    Ved montering af el-regulerede produkter må af el-installatør fremført og tilsluttet strøm mv. være tilgængelig iht. SW anvisninger. El-installatørs arbejder afholder køber for egen regning.

Følgende materialer skal stilles til rådighed for montøren:
Belysning på monterings pladsen, samt 230V, 1-faset, 13A sikringsstik på monteringspladsen. Når levering foretages er det Købers ansvar at ovennævnte betingelser forefindes når SW montør ankommer til byggepladsen.  Omkostninger (f.eks. ventetid, ekstra ydelser og tidsforbrug, ekstra rejse og ophold m.v.) på grund af forsinkelser eller mangler ved nævnte betingelser, som påføres SW vil blive faktureret særskilt etter gældende timesats Ved ekstra arbejder (ikke indeholdt i tilbuddet), og en heraf følgende tidsforskydning af den resterende montering, vil den påførte ekstra tid, blive faktureret løbende under installationsarbejdet.

Overlevering
Overlevering finder sted når montering arbejdet er afsluttet. Køber forpligter sig til at stille en underskriftsberettiget til rådighed for overleveringsforretning indenfor 3 timer fra færdigmelding er givet af SW, evt. ventetid herudover vil blive faktureret særskilt. Efter godkendt overleveringsforretningen kan køber kun påberåbe sig skjulte mangler som ikke kunne påvises ved overleveringen.  SW forbeholder sig ret til etapevis overlevering når arbejdet består af flere selvstændige bygninger.

Garanti/ansvar 
Garantiperioden for de produkter SW leverer, er 2 år regnet fra leveringstidspunktet. Evt. udvidet garantiperiode forudsætter tegning af serviceaftale gældende fra senest 2 måneder fra leveringstidspunktet.

Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af SW. Garantien gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. Termiske brud på glas og evt. farveafvigelser i glasset dækkes ikke af garantien.

SW er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændring af produktet foretaget uden SW skriftlige samtykke og/eller reparationer af produktet, som køber har udført eller ladet udføre af tredjemand.

Fejlmonterede produkter er ikke er dækket af garanti, herunder – elementer, som ikke er monteret i vater og lod, samt hvor diagonalmål ikke er ens. – Dug på indvendig side af ruder, som ikke skyldes fejl ved glas, men som kan henføres til manglende ventilation. Dug på udvendige side af ruder, som vil forekomme ved energiruder, samt evt. revnede ruder.

Garanti og reklamation på motorer/automatik/fjernkontroller dækker ikke skader som skyldes overspænding efter for eksempel tordenvejr, spændingsudfald, eller andre fejl ved strømforsyningen eller fejl indstillet anden automatik som foretager regulering. Reklamation på elektronik må gives inden to år efter at produktet er leveret. Evt. omkostninger til elektriker eller andet dækkes ikke.  Ved tilkobling af motorer og anden automatik må der udvises speciel forsigtighed. Skade som opstår pga. fejlkobling af de elektriske komponenter som ikke udført af SW må rettes eller på anden måde kompenseres af den autoriseret el- installatør som har været benyttet.

Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er SW forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, eller at foretage om levering. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere mangel beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- lift-, og andre udskiftningsomkostninger ved afhjælpning eller om levering betales af køber.

Udbedres manglerne ikke, og/eller sker der ikke om levering, jævnfør ovenfor, kan køber alene gøre erstatningskrav gældende over for SW, idet der ikke kan ske ophævelse af aftalen. SW kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste og driftstab, og ethvert erstatningskrav er maksimeret til den enkelte reklamerede vares nettopris.

Rejse omkostninger billigst efter regning i forbindelse med evt. ønsket on-site besigtigelse afholdes af kunden.

SW hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden eller dennes rådgiver, er uegnede til formålet.

Såfremt SW på egne produkter efter separat og betalt aftale, har ydet bistand med hensyn til teknisk rådgivning m.v. over for køber, påtager SW sig alene ansvar for fejl og mangler i det omfang, køber skriftligt har stillet samtlige relevante oplysninger og forudsætninger for opgaven til rådighed for SW I det omfang der er givet forkerte og/eller mangelfulde oplysninger fra købers eller dennes rådgivers side, har SW intet ansvar for eventuelle fejl og mangler. SW kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, så som afsavnstab, tabt arbejdsfortjeneste eller driftstab.

Endvidere er SW ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse.

SW produktansvar reguleres af lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar, således som denne kan fortolkes i overensstemmelse med EF’s direktiv af 25/7 1985 (85/374 EØF) med de indskrænkninger, der følger nedenfor.

SW er ikke ansvarlig for produktansvarsskader, der rammer selve det leverede produkt. SW er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori SW produkter indgår som delprodukt. SW er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var til stede på det tidspunkt, hvor produktet blev bragt i anvendelse.

SW er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avance tab eller andet indirekte tab. I det omfang SW måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde SW skadesløs i det omfang, SW ansvar er begrænset i henhold til de foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.

Reklamations- og undersøgelsespligt
Køber er pligtig til at undersøge varen straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver synlig mangel. Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret. Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

Force majeure
SW er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt SW kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for vores kontrol, så som strejke, lockout, eksport- eller import-forbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er SW berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende og leveringstiden anses herefter i enhver henseende for rettidig, alternativt til at hæve aftalen. Ophæves aftalen som følge af en force majeure situation som nævnt, berettiger dette ikke køber til at kræve erstatning. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre SW forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger, hver af parterne til at hæve aftalen.

Beskyttelse af rettigheder
Køber opnår ingen ret til SW’s industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktionen og/eller varen, så køber herved krænker SW rettigheder.

Værneting og lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne – dels i relation til stedfundne leverancer og nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller om fortolkningen eller retsvirkningen af parternes aftale, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, skal afgøres ved retten i Randers.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

Kontakt

ShadowWindows ApS

Astrup Skovvej 14
8370 Hadsten

Telefon: 21 44 07 35
Mail: project@shadowwindows.com

CVR/VAT DK-38759736

Hvor finder jeg typen og størrelsen på mit VELUX ovenlysvindue?

1

Hvis du åbner dit VELUX ovenlysvindue, vil du finde et typeskilt foroven i enten højre eller venstre side.

2

Typeskiltets udseende afhænger af, hvilket ovenlysvindue du har. Find dit typeskilt herunder for at se, hvor du kan finde de rette informationer om dit vindue.

3

Vælg vinduestype og -størrelse i felterne: = vinduestype, f.eks. GGL, GGU eller VE … = vinduesstørrelse, f.eks. M08, MK06, 304 eller 4 …

0
Ingen produkter i kurven